Payneham Community Centre, 374 Payneham Road (cnr Arthur Street), Payneham 5070

374 Payneham Road (cnr Arthur Street), Payneham 5070